Venona

Termogrāfija – process, kura laikā ar speciālu infrasarkanos starus uz­tve­rošu aparatūru tiek novērots dažādu objektu izdalītais sil­tu­ma sta­rojums.
Termogrāfija plaši tiek pielietota ne tikai zi­nāt­nē, bet arī praksē – ražošanā, būvniecībā, glābšanas darbos u.c.

Ēkas un/vai ražošanas procesa apsekošanas, datu ievākšanas un analīzes process, kas tiek veikts, lai noteiktu enerģijas plūsmas ēkā un/vai procesos un izvērtētu enerģijas ietau­pīšanas iespējas.

Energosertifikācija – process, kura laikā tiek veikts ēkas vai tās projekta en­ergo­efek­ti­vitātes novērtējums un saga­ta­vots ēkas energo­sertifikāts vai ēkas pagaidu energo­sertifikāts.

SIA "Venona" izveidota 2012.gadā un veic ēku un ražošanas procesu ter­mogrāfiju un en­ergo­auditu, ēku pro­jektu energo­efektivi­tā­tes aprēķinus, sagatavo ēku energo­sertifikātus, kā arī sniedz konsul­tācijas en­er­go­efektivi­tātes jomā.

E-pasts:
venona@venona.lv

Mob. tālr.
29115195

Lāčplēša iela 161-19,
Rīga, LV-1003

2012-2018 © Daumants